• сабота, 30 септември 2023

Склучени 2022

 1. Годишен план на АД„МИА“ - за 2022
 2. 04.01.2022 - Известување за склучен договор за јавна набавка на услуга за Осигурување на имотот на АД„МИА“-Скопје, осигурување на основни средства, канцеларија на Прес центарот на АД„МИА“ и патничко осигурување 20394/2021
 3. 04.01.2022 - Известување за склучен договор за јавна набавка на услуга за Осигурување на возила од автоодговорност со осигурување од автонезгода на возачот и патниците на осигурителни суми од 100.000 денари за смрт од незгода и 200.000 за траен инвалидитет и зелен картон за возилата 20394/2021
 4. 07.03.2022 Известување за склучен договор за јавна набавка  на услуга  за хостирање на виртуелна инфраструктура од серверски оператор и закуп на интернет линија 
 5. 07.02.2022 Известување за реализиран договор за јавна набавка на стоки- Средства за хигиена 18082/2021
 6. Оглас за јавна набавка на лиценца за софтвер- Adobe Creative Cloud for teams
 7. 27.05.2022 Известување за склучен договор за јавна набавка на услуги - Здравствени прегледи на вработени(основен пакет)
 8. 27.05.2022 Известување за склучен договор за јавна набавка на услуги - Дополнителни здравствени прегледи за вработените
 9. Известување за реализиран договор за јавна набавка на услуга за Хостирање на виртуелна инфраструктура од серверски оператор и закупување на интернет линија
 10.  ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РЕАЛИЗИРАН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА на услуга - Ревизија на Годишната сметка и Финансиските извештаи за 2021-та
 11.